Organisation Set Up

Patrons

Dr. N.K. Bhattacharya
Dr. B.B. Mahatro
Dr. D.C. Shukla
Dr. V.P. Varshney
President            Dr. G. Taru Sharma
Vice-Presidents            Dr. Mihir Sarkar
           Dr. Sadhan Bag
General Secretary            Dr. V.P. Maurya
Joint-Secretary            Dr. Vikash Chandra
Treasurer            Dr. Gyanendra Singh

Executive Members

Dr. Srikant Tyagi            PDC Meerut
Dr. PSP Gupta            NIANP, Bangalore
Dr. V.Sejian            NIANP, Bangalore
Dr. Dilip Swain            DUVASU Mathura
Dr. Mansi Shukla            Rewa Veterinary Collage
Dr. K. Loganathasamy            TANUVAS Chennai
Dr. Chanchal Singh            GADVASU, Ludhiana
Dr. H.A. Samad            IVRI Izatnagar